Học tập suốt đời - một nhu cầu của cá nhân và xã hội